Cypress:操作iframe中的元素

示例代码如下:
在这里插入图片描述
比如现在要点击"loginFrame"中的"J_Quick2Static"按钮

cy.get('#loginFrame',{timeout: 2000})
      .then($iframe => {
        cy.wrap($iframe.contents().find("#J_Quick2Static"));
      })
      .then($btn => {
        cy.wrap($btn).click()
      });

第一步通过get找到loginFrame
第二步使用then()切换至J_Quick2Static按钮
第三步再完成点击的操作

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页